مرتضی موسی خانی
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استاد دکتری تخصصی برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت مدیریت  دولتی

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...