ناصر احمدی ثانی
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد استادیار دکتری تخصصی منابع طبیعی جنگلداری

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...