مهدی قبیتی حسب
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول استادیار دکتری تخصصی مواد مهندسی متالورژی و مواد

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...