فهیمه علیزاده
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج استادیار دکتری تخصصی زیست شناسی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...