علیرضا خداوندی
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران استادیار دکتری تخصصی زیست شناسی زیست شناسی - سلولی و مولکولی

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...