جواد احمدی
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین مربی فوق لیسانس کامپیوتر مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...

رزومه: دانلود رزومه