محمد عطایی
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین استادیار دکتری تخصصی برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...