اسمعیل زینالی خسرقی
از طریق این قسمت می توانید با استاد ارتباط داشته باشید.

picture

تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین استادیار دکتری تخصصی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس و تخصصی استاد

درحال دریافت اطلاعات...
درحال دریافت اطلاعات...